ప్రధాన Kiss Me Like You Love Me 2

Kiss Me Like You Love Me 2

5.0 / 5.0
4 comments
ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
Lui aveva distrutto il castello incantato per costruire un'incantevole follia.
Dopo essere sopravvissuta a stento all'attacco di Player 2511, Selene decide di tornare a Detroit con la madre per riprendere le redini della propria vita e tentare di dimenticare Neil, i suoi occhi dorati e il suo atteggiamento contraddittorio. Nonostante ormai si sia resa conto di provare sentimenti profondi per lui, la ragazza ha infatti compreso che Neil non è in grado di lasciarsi amare da nessuno, tantomeno da lei, e che la sua psiche è segnata da cicatrici indelebili che non gli permettono di vivere una vita normale. Tuttavia, quando lo rincontra dopo qualche tempo, Selene si accorge di non poter fare a meno di Neil e di voler provare a stargli accanto lo stesso, nonostante le difficoltà. Il ragazzo si trova così a dover lottare contro se stesso e i suoi mostri nel tentativo di ricambiare Selene, seppure a modo suo. Come se ciò non bastasse, Neil è costretto a stare all'erta, perché Player 2511 è ancora in agguato e determinato ad avere la sua vendetta. Nessuno è al sicuro e la paura è tanta, perché la posta in gioco è la vita stessa...
Il secondo, emozionante volume della serie di Selene e Neil, che sono già arrivati dritti al cuore delle lettrici. 
వర్గాలు:
సంపుటి:
2
సంవత్సరం:
2019
ప్రచురణకర్త:
SPERLING & KUPFER
భాష:
italian
పేజీల సంఖ్య:
633
ISBN 10:
8893428776
ISBN 13:
9788893428774
ISBN:
B07XYC56GY
పుస్తక శ్రేణి:
Kiss Me Like You Love Me
ఫైల్:
EPUB, 494 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2019
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!

జ్ఞాన ప్రపంచంలోకి మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి!

కీలక పదబంధాలు