ప్రధాన LINGUAGGIO DEL CORPO: Guida Pratica per Leggere la Mente delle Persone e Scoprire i loro Segreti e...

LINGUAGGIO DEL CORPO: Guida Pratica per Leggere la Mente delle Persone e Scoprire i loro Segreti e Bugie grazie al Potere della Comunicazione non Verbale

,
ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
వర్గాలు:
సంవత్సరం:
2019
భాష:
italian
ఫైల్:
EPUB, 1.58 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2019
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!

జ్ఞాన ప్రపంచంలోకి మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి!

కీలక పదబంధాలు