ప్రధాన Chi ha spostato il mio formaggio?

Chi ha spostato il mio formaggio?

5.0 / 4.5
0 comments
ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
Una storiella breve, densa di significati e insegnamenti, che fa comprendere ai lettori l'importanza e il valore del cambiamento, della flessibilità e dell'apertura al nuovo. Nasofino e Trottolino sono topolini, Tentenna e Risolino sono gnomi grandi come topolini. Tutti e quattro vivono nel "Labirinto" e sono alla ricerca di un "Formaggio", che li nutra e li faccia vivere felici. Il "Formaggio" è la metafora di quello che vorremmo avere dalla vita: un lavoro soddisfacente e appagante, una bella relazione d'amore, tranquillità economica. Il "Labirinto" è il mondo in cui cerchiamo quello che desideriamo: l'azienda in cui lavoriamo, la famiglia, la comunità in cui viviamo. I personaggi devono fronteggiare dei cambiamenti inattesi, uno di loro affronta il mutamento con successo e scrive sui muri del Labirinto quello che ha imparato dalla sua esperienza. E proprio queste parole saranno lo spunto per scoprire come gestire il cambiamento, per subire meno stress e avere più successo nel lavoro e nella vita.
సంవత్సరం:
2015
ప్రచురణకర్త:
Sperling & Kupfer
భాష:
italian
పేజీల సంఖ్య:
128
ఫైల్:
EPUB, 1.06 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2015
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!

జ్ఞాన ప్రపంచంలోకి మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి!

కీలక పదబంధాలు