ప్రధాన L'insostenibile leggerezza dell'essere

L'insostenibile leggerezza dell'essere

5.0 / 1.0
5 comments
ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
"Il suo romanzo ci dimostra come nella vita tutto quello che scegliamo e apprezziamo come leggero non tarda a rivelare il proprio peso insostenibile. Forse solo la vivacità e la mobilità dell'intelligenza sfuggono a questa condanna: le qualità con cui è scritto il romanzo, che appartengono a un altro universo da quello del vivere." (Italo Calvino)
"Chi è pesante non può fare a meno di innamorarsi perdutamente di chi vola lievemente nell'aria, tra il fantastico e il possibile: mentre i leggeri sono respinti dai loro simili e trascinati dalla 'com-passione' verso i corpi e le anime possedute dalla pesantezza. Così accade nel romanzo: Tomáš ama Tereza, Tereza ama Tomáš: Franz ama Sabina, Sabina (almeno per qualche mese) ama Franz; quasi come nelle «Affinità elettive» si forma il perfetto quadrato delle affinità amorose." (Pietro Citati)
వర్గాలు:
సంవత్సరం:
1989
ప్రచురణకర్త:
Adelphi
భాష:
italian
పేజీల సంఖ్య:
324
ISBN 10:
8845906868
ISBN 13:
9788845906862
పుస్తక శ్రేణి:
Gli Adelphi
ఫైల్:
EPUB, 256 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 1989
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!

జ్ఞాన ప్రపంచంలోకి మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి!

కీలక పదబంధాలు