ప్రధాన Serpent And Dove (edizione Italiana)

Serpent And Dove (edizione Italiana)

5.0 / 5.0
1 comment
ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
UNA STREGA E UN CACCIATORE DI STREGHE LEGATI NEL SACRO VINCOLO DEL MATRIMONIO. UN AMORE CHE GIOCA COL FUOCO. Louise le Blanc è fuggita dalla sua congrega e si è rifugiata a Cesarine, rinunciando a ogni forma di magia e vivendo di furti ed espedienti. Perché in quella tetra città le streghe come lei fanno paura. Vengono braccate. E mandate al rogo. Reid Diggory è un cacciatore, ha giurato fedeltà alla Chiesa e da sempre vive secondo un unico, ferreo principio: uccidere le streghe. La sua strada non avrebbe mai dovuto incrociare quella di Lou, eppure un perverso scherzo del destino li costringe a un'unione impossibile: il santo matrimonio. Ma anche se quella tra le streghe e la Chiesa è una guerra antica come il mondo, un nemico crudele ha in serbo per Lou un destino peggiore del rogo. E lei, che non può cambiare la propria natura e nemmeno ignorare i sentimenti che stanno sbocciando nel suo cuore, si trova di fronte a una scelta terribile. Siamo legati a doppio filo dall'amore, dall'onore, o dal fuoco... E l'amore si prende gioco di tutti noi.
వర్గాలు:
సంవత్సరం:
2020
ప్రచురణకర్త:
Harper Collins Italia
భాష:
italian
పేజీల సంఖ్య:
528
ISBN 10:
883051182X
ISBN 13:
9788830511828
ISBN:
B082P74WX3
ఫైల్:
EPUB, 406 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2020
కాపీరైట్ హోల్డర్ ఫిర్యాదు కారణంగా ఈ పుస్తకం డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో లేదు

Beware of he who would deny you access to information, for in his heart he dreams himself your master

Pravin Lal

కీలక పదబంధాలు