ప్రధాన Sembrava bellezza

Sembrava bellezza

3.0 / 0
0 comments
ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
Ad accoglierci tra le pagine di questo romanzo è una donna, una scrittrice, che dopo essersi sentita ai margini per molti anni ha finalmente conosciuto il successo. Attraversa un tempo ruggente di riscatto, che cerca di tenersi stretto ma ogni giorno le sfugge un po' di più. Proprio come la figlia ventenne, che rifiuta di parlarle e si è trasferita a vivere lontano. Combattuta tra risentimento, desiderio di rivalsa e sgomento per il tempo che si consuma la coglie Federica, la più cara amica del liceo, quando dopo trent'anni torna a cercarla. E riporta nel suo presente anche la sorella maggiore Livia - dea di bellezza sovrannaturale, modello irraggiungibile ai loro occhi di sedicenni sgraziate, che in seguito a un incidente è rimasta prigioniera nella mente di un'eterna ragazza.
Come accadeva da adolescenti, le vite tornano a intrecciarsi, i pensieri a specchiarsi, a respingersi e mescolarsi. La protagonista perlustra il passato alla ricerca di una verità, su se stessa e su Livia, e intanto cerca di ritrovare il bandolo della propria esistenza ammaccata: il lavoro, gli amori. Livia era e resta un mistero insondabile: miracolo di eterna bellezza preservata nell'inconsapevolezza? O fenomeno da baraccone?
వర్గాలు:
సంవత్సరం:
2021
ప్రచురణకర్త:
Edizioni Mondadori
భాష:
italian
పేజీల సంఖ్య:
240
ISBN 10:
8835707080
ISBN 13:
9788835707080
ఫైల్:
EPUB, 300 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2021
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!

జ్ఞాన ప్రపంచంలోకి మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి!

కీలక పదబంధాలు