ప్రధాన Le notti bianche

Le notti bianche

4.0 / 5.0
2 comments
ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
Il tema del «sognatore romantico», dell'eroe solitario che – come l'«anima bella» schilleriana che vive nel regno dell'ideale e dell'utopia estetica più astratta – trascorre i suoi giorni immerso nella dimensione del sogno, in un paradiso di illusioni, malinconicamente sofferente e lontano dall'incolore e consueta realtà dell'esistenza quotidiana, percorre come un filo di Arianna questo racconto. In una notte bianca, crudelmente reale, passeggiando solitario l'eroe del racconto incontra sul lungofiume una ragazza che risveglia in lui il sentimento dell'amore – il simbolo della temuta vita reale –, e coraggiosamente egli decide di fuggire dal regno dei sogni e delle fantasticherie in cui trascorre i suoi giorni, aprendosi alla vita. Ma quando la ragazza gli rivela di amare un altro, la sua speranza svanisce, annullata dalla crudele vendetta del destino, ricacciata nella dimensione del sogno, a un tempo capace di dare felicità e sofferenza. Un regno delle illusioni che è anche metaforicamente simbolo del male.
వర్గాలు:
సంపుటి:
1
సంవత్సరం:
2011
ముద్రణం:
1
ప్రచురణకర్త:
Feltrinelli
భాష:
italian
పేజీల సంఖ్య:
176
ISBN 10:
8804516046
ISBN 13:
9788804516040
పుస్తక శ్రేణి:
Universale economica i classici
ఫైల్:
EPUB, 75 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
italian, 2011
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!

జ్ఞాన ప్రపంచంలోకి మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి!

కీలక పదబంధాలు